» آرشیو


آرشیو اطلاعات فنی

در این صفحه کلیه کاربران دسترسی به آرشیو اطلاعات فنی مجموعه‌ای از مواد اولیه را پیدا می‌نمایند.

کاربر با مرور صفحات فایل شده به مشخصات فنی - جداول مربوطه و کاربرد مجموعه متنوعی از مواد اولیه صنایع رنگ، رزین و کامپوزیت دسترسی پیدا می‌کند.

 

1- Chlorinated Polyolefin- CPO

2- Chlorinated Polyolefin- CPO- Old version

3- Cellulose Acetate Butyrate

4- Cellulose Acetate Butyrate-Old Version

5- Hybrid Polyester Resin

6 - Poly Vinyl Butyral - Mowital

7- Cardura

8- Epikote

9-  Novares Resins for the Coating Industry

10- Novares Resins for the coating industry- Old Version

11-Resins For the Adhesive Industry

12-Resins for the Adhesive Industry- Old Version